Vrije Scholen Lommel-West
naar beginpagina aanwezig op school Niveaulezen Takenpakket Tandemlezen
Zorg

De zorgcoördinator van Lommel-West is Johan Ulenaers. Hij heeft een brugfunctie tussen alle kindbetrokkenen.
De zorgcoördinator werkt ook aan het optimaliseren van het zorgbeleid op school-, leerkracht- en leerlingniveau.
De functie van zorgcoördinator is zowel ondersteunend als begeleidend en coördinerend.

 
 

Brugfunctie
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerkrachten, kinderen, ouders, CLB-medewerkers en andere kindbetrokkenen als het gaat over de zorg. Die zorg mag je heel breed zien.

Leerkrachten kunnen met de meest uiteenlopende zorgvragen over hun leerlingen bij hem terecht. Die zorgvragen kunnen gaan over het emotioneel functioneren maar ook over bijvoorbeeld het nemen van de juiste maatregelen bij leerstoornissen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld bij hem terecht als ze een vertrouwelijk gesprek willen over hun thuissituatie, als ze in de klas gepest worden, als ze zich niet goed in hun vel voelen of als ze zich door de leerkracht niet goed begrepen voelen.

Ook ouders doen regelmatig een beroep op de zorgcoördinator. Om gewoon even de praten over de zorgen rond hun kind, om meer uitleg te krijgen over de leerproblemen van hun kind, om uitleg te krijgen over de gang van zaken in het bijzonder onderwijs, om samen een aanpak uit te zoeken die voor dat kind het beste werkt, enz...

En voor het CLB is de zorgcoördinator in bijna alle gevallen het eerste aanspreekpunt. Zowat alle afspraken tussen CLB en school wat betreft zorg, lopen via de zorgcoördinator. Het gaat dan om afspraken om kinderen te bespreken, het beleggen van overlegmomenten tussen CLB, ouders en leerkrachten over de zorg van een specifiek kind, het plannen van het multidisciplinair overleg tussen directie, CLB, zorgcoördinator en leerkrachten, enz...

Ook andere kindbetrokkenen, zoals logopedisten en kinesitherapeuten, brengen soms via de zorgcoördinator verslag uit over door hun behandelde leerlingen.

Op die wijze is de zorgcoördinator een scharnier én een doorgeefluik tussen alle kindbetrokkenen.


Optimaliseren van het zorgbeleid
De zorgcoördinator staat ook in voor het optimaliseren van het zorgbeleid. Dit wil zeggen dat de zorgtaken zo goed mogelijk moeten worden uitgebouwd. Deze zorgtaken worden afgeleid uit het beleid dat de school voert, uit de zorgvisie die de scholengemeenschap uitdraagt en uit zorgvisie van het katholiek basisonderwijs.

Deze zorgtaken beslaan drie niveaus:
-de coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school en deels ook op het niveau van de scholengemeenschap;
-het ondersteunen van de leerkrachten in hun zorgaanpak;
-het begeleiden van leerlingen (waarbij moet worden aangestipt dat de klasleerkracht altijd verantwoordelijk blijft voor de eerstelijnszorg).

De zorgcoördinator moet de samenhang tussen deze drie niveaus stimuleren en bewaken.

Leerlingvolgsysteem
De zorgcoördinator beheert ook het digitale leerlingvolgsysteem, bouwt dit verder uit en licht het gebruik ervan toe aan de leerkrachten. Hij zorgt ervoor dat alle belangrijke zorgfeiten van alle leerlingen op de juiste wijze in dit systeem worden opgenomen en coördineert de juiste registratie van alle methode-onafhankelijke toetsen binnen dit systeem. De methode-onafhankelijke toetsen die individueel moeten worden afgenomen, zoals bepaalde leestesten, worden meestal door de zorgcoördinator afgenomen.

Meer informatie over wat deze functie inhoudt, kan je vinden bij takenpakket van de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator is elke dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. Meestal op Lommel-Heeserbergen, maar geregeld ook op Lommel-Werkplaatsen. Als zorgcoördinator is hij lid van de werkgroep Zorg van de Lommelse Scholengemeenschap LKB en hij zetelt als vertegenwoordiger van de zorgleerkrachten in de stuurgroep Zorg van LKB.

De zorgcoördinator tracht steeds op de hoogte te blijven van de steeds snellere ontwikkelingen van alles wat met zorg heeft te maken, zoals de gevolgen van het M-decreet, de inzichten rond leerproblemen, wijzigingen en toevoegingen in het digitale leerlingvolgsysteem, enz...